Speerpunten

Op De Buitenbucht wordt gewerkt met een schoolontwikkelplan. Vier jaar lang bepaalt dit plan de koers van de school.

De speerpunten van dit jaar zijn:

 • Het handhaven van kwalitatief goed onderwijs en goede toetsresultaten.
 • Het borgen van het werken met de thema’s voor wereldverkenning.
 • Het koppelen van betekenisvolle leeractiviteiten, zoals taal- en leesopdrachten en vaardigheden van de 21ste eeuw, aan de thema’s.
 • Het betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerdoelen.
 • Een passend beleid ontwikkelen aangaande formatief assessment.
 • Het schoolbreed ontwikkelen van het gebruik van een leerling-portfolio.
 • Het borgen van het woordenschatonderwijs en ontdekkend leren in de groepen 1 en 2.
 • In samenwerking met docenten van Het Baken ontwikkelen we een aanbod voor meerbegaafde leerlingen in groep 8. Dit is met name bedoeld om hen extra uit te dagen en vaardigheden te laten ontwikkelen die de kans van slagen in het voortgezet onderwijs vergroot.
 • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
 • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met onze partner voor peuteropvang en BSO IKKY.
 • Het bieden van een uitdagende en academische leeromgeving voor studenten van de PABO.