Medezeggenschapsraad

Download het jaarverslag

De medezeggenschapraad (MR)

 

Zowel ouders als teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad.  Deze vergadert ongeveer 6x per jaar. De leden van de MR vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school.  De rol van de MR is van belang bij beleidsontwikkelingen op schoolniveau. Regelmatig is er instemming of advies nodig voordat een ontwikkeling kan worden opgestart.

 

In een wettelijke regeling staat beschreven waarover de MR instemmingsrecht en adviesrecht heeft. De rol van de MR zorgt tevens voor meer draagvlak voor het schoolbeleid onder de ouders en leerkrachten.

De MR houdt zich ondermeer bezig houdt met de volgende punten:

 

  • voorgenomen bestuursbesluiten die instemming/advies behoeven behandelen;

 

  • beleidszaken aangaande De Buitenburcht;

 

  • bespreking van de begroting voor de Buitenburcht;

 

  • instemmen met de inhoud van de schoolgids;

 

  • deelname aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Deze GMR bestaat uit leden van de MR  van de scholen die bij de Stichting Prisma behoren;

 

  • sollicitatieprocedures voor nieuwe leerkrachten.

 

Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen.

 

 

 

Oudergeleding:
Petra, Lianda en Solly

Vanuit het leerkrachtenteam:
Alyssia (voorzitter), Manon & Moniek

E-mailadres MR: mr@buitenburcht.nl

Penningmeester: Jeroen de Jonge (mail)
Adviserend: Kim van Westrop
Contactpersoon ongewenste
omgangsvormen
: Saskia de Zwaan (ic@buitenburcht.nl)

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).