Leerplicht

Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is, mag het in de twee maanden vóór de vierde verjaardag vijf dagen (eventueel verdeeld over tien dagdelen) alvast wennen op school. Maar u mag uw kind pas definitief inschrijven bij de school als het vier jaar is. De school bepaalt of de gewenningsdagen nodig zijn. De school kan ook kiezen voor vaste instroommomenten: uw kind start dan gelijk met een groepje andere kinderen.

 

Vanaf de vierde verjaardag mag een kind naar school. Een kind moet naar school vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar wordt.

 

Voorbeelden:

Uw kind wordt op 23 december 2015 vijf jaar. Dan is het leerplichtig op maandag 9 januari 2016 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)

Uw kind wordt op 25 september 2016 vijf jaar. Dan is het leerplichtig op maandag 2 oktober 2016.U bent als ouders/verzorgers wettelijk verplicht uw kind bij een school in te schrijven en ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. Kinderen van 12 jaar en ouder zijn ook zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

Uitzonderingen leerplicht

Ouders van een vijfjarig kind mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. U moet dit wel bij de directeur aanvragen. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt deze mogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

 

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de directeur van de school. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Vrij buiten de schoolvakanties

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst. Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt, kunt u wel vrijaf vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van een piekdrukte, zoals in de agrarische sector of in de horeca. Als u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen, moet u daarvoor tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. U kunt eventueel een verklaring van de werkgever bijvoegen om uw verzoek te ondersteunen.

 

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:

 

  • uw kind krijgt geen verlof in de eerste twee lesweken van het schooljaar,
  • uw kind krijgt niet langer dan tien dagen extra verlof,
  • uw kind krijgt maximaal één keer per schooljaar extra verlof.Als uw verzoek niet aan deze voorwaarden voldoet, moet het door de directeur worden afgewezen.

 

Extra verlof

Extra verlof dat niet is bestemd voor vakantie kan worden aangevraagd wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn:

 

  • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.
  • bij een 12,5- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • calamiteiten

 

Het verlof kan hooguit tien dagen worden verleend. U kunt hiervoor op school aanvraagformulieren krijgen, die u moet indienen bij de directeur van de school. De directeur beslist wat redelijk is.Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente indienen. Die zal het verzoek alleen goedkeuren als er zeer speciale omstandigheden zijn.

Oneens met afwijzing aangevraagd verlof

Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur over het niet toekennen van verlof, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat bezwaar moet schriftelijk en binnen zes weken worden ingediend bij de directeur. Blijft de directeur bij zijn standpunt, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Voor Almere is dat in Zwolle. Dezelfde procedure geldt voor beslissingen van de leerplichtambtenaar. Alleen zult u dan het bezwaarschrift schriftelijk en binnen zes weken bij de leerplichtambtenaar moeten indienen.

 

Spijbelen
De school is verplicht de afwezigheid van alle leerlingen nauwkeurig bij te houden en zal het spijbelen in eerste instantie zelf aanpakken. Vaak gebeurt dat door leerlingen te laten nablijven. Als de directeur constateert dat een jongere lang en/of vaak spijbelt, moet hij/zij daarvan de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen.

Dat moet in ieder geval als een jongere drie dagen of meer achter elkaar niet op school is geweest. Maar ook als een jongere in een paar weken tijd verschillende dagen heeft gespijbeld.
De leerplichtambtenaar gaat op zoek naar de oorzaken van het schoolverzuim. Meestal zal hij of zij contact opnemen met de jongere en de ouders/verzorgers. Er vindt dan een gesprek plaats in het kantoor van de leerplichtambtenaar, in school of tijdens een huisbezoek. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken, onderneemt de leerplichtambtenaar verdere actie.Dat kan door het geven van een waarschuwing, of door afspraken te maken over een vervolgtraject. Bij ernstig verzuim kan de leerplichtambtenaar ook proces-verbaal opmaken tegen de jongere en/of de ouders.Ook kan de leerplichtambtenaar verwijzen naar hulp binnen de school of naar instellingen voor jeugdhulpverlening, naar de huisarts of schoolarts. Eventueel kan hij/zij de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om te onderzoeken welke hulp er voor de jongere of voor het gezin nodig is.

 

Sancties bij spijbelen

De leerplichtambtenaar kan tegen een jongere of zijn of haar ouders/verzorgers proces-verbaal opmaken, als de jongere heeft gespijbeld en dus de Leerplichtwet heeft overtreden. Dit proces-verbaal is te vergelijken met een bekeuring die een politieagent geeft. Het proces-verbaal wordt gestuurd naar de Officier van Justitie; de leerplichtambtenaar mag zelf geen boete opleggen.De Officier van Justitie beoordeelt of voor de overtreding een boete wordt opgelegd. De boete kan tot een paar honderd euro oplopen. Bij herhaling worden de boetes hoger. Als de boete hoger wordt dan zo’n tweehonderd euro, legt de Officier van Justitie de zaak voor aan de kantonrechter. Ook als een boete niet (tijdig) wordt betaald, zal de zaak bij de rechter komen. De kantonrechter kan alsnog een boete opleggen. De hoogte van de boete is wettelijk vastgesteld tussen €2,- en ten hoogste €2250,-. Naast geldboetes, kan er voor spijbelende leerlingen sprake zijn van taakstraffen.

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op!

036-5329271

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor de Google Maps-kaart en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).